Tel: 016 22 05 70
Vismarkt 16, 3000 Leuven
Voorwaarden

Onze voorwaarden

Onze huurvoorwaarden

Zaal

Algemene voorwaarden / huisregels

Algemeen

1. Laatste update: 10 december 2011. Elke update vernietigt automatisch de voorwaarden geldend in de vorige versies.
2. De voorwaarden hieronder gelden voor de huur van feestzaal “De blauwe schuit” gelegen te vismarkt 16, 3000 Leuven. Vragen en/of bedenkingen bij deze voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren via voorvermeld adres of via mail: info@deblauweschuit.be.
3. De organisator(en) tekenen voor ontvangst van deze voorwaarden bij de definitieve reservatie.
4. De zaal wordt enkel verhuurd aan meerderjarigen in het bezit van identiteitspapieren, een kopij hiervan dient voorzien te worden bij reservatie.
5. Het is De blauwe Schuit toegestaan de reservering kosteloos te annuleren zonder dat deze zichzelf hiervoor dient te verantwoorden.

Rookverbod

1. Vanaf 1 juli 2011 is het rookverbod van toepassing in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. Het is dus ten strengste verboden te roken in de feestzaal, de gang/trappenhal naar de feestzaal en de toiletten ook wanneer deze ruimtes voor privé gebruik worden gehuurd.
2. Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker(s) zelf als de uitbater van de openbare ruimte kunnen beboet worden bij een controle. De boetes gaan van 150 tot 5.500 euro.
3. De organisatoren dragen bij het huren van deze zaal de verantwoordelijkheid als tijdelijk uitbater in het kader van deze controles.

Schade

1. De zaal wordt beschouwd als zijnde in perfecte staat. Als de huurder opmerkingen heeft, zal hij deze schriftelijk moeten bekendmaken op het moment van de terbeschikkingstelling van de locatie en moeten deze aanvaard worden door “De blauwe schuit”.
2. “De blauwe schuit” neemt geen verantwoordelijkheid wegens beschadiging, verlies, diefstal of brand van persoonlijke zaken. Door de gebruikers, huurders zal geen enkel verhaal kunnen uitgeoefend worden ten opzichte van “De blauwe schuit”.
3. De organisator mag geen andere bestemming geven aan de zaal dan die waarvoor de verhuring werd toegestaan. Het onderverhuren van de zalen is ten strengste verboden.
4. Slechts die lokalen mogen in gebruik genomen worden waarvoor toelating is verleend.
5. De huurder dient zich te houden aan de voorgeschreven wetten van openbare orde.
6. De huurders zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, die door hen of door deelnemers of bezoekers aan door hen georganiseerde manifestaties aan de zalen, aanhorigheden en de aan hen toevertrouwde uitrusting worden toegebracht. Deze schade zal door de huurders onmiddellijk op eerste verzoek integraal betaald worden.
7. “De blauwe schuit” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of van het toegestane gebruik van lokalen en/of uitrusting.
8. Na afloop wordt eventuele schade aan de zaal, discobar en al het gehuurde materiaal in koste gebracht via een schadebeding. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan het personeel van “De blauwe schuit”.
9. Na afloop zorgt “De blauwe schuit” voor de schoonmaak van de ruimte. De huurder zorgt voor verwijdering van het afval van zijn evenement. Als dit niet gebeurt worden eventuele kosten voor een afvalcontainer voor gemengd afval aangerekend.
10. Er mag geen afval/materiaal dat niet kan worden opgehaald met de vuilniswagen, worden achtergelaten door de huurder na afloop van het gebruik van de zaal. Alle kosten verbonden aan het achterlaten van zulk afval zullen worden aangerekend aan de huurder

Brandveiligheid
1. De maximumcapaciteit in zake brandveiligheid is vastgesteld op 73 personen.
2. Alle in- en uitgangen naar de zaal moeten op elk ogenblik vrij zijn.
3. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met “De blauwe schuit” besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: kaarsen, confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, fakkels, indoor/outdoor vuurwerk, wierrook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden.
4. Bij vaststelling van inbreuken moet u zo snel mogelijk een personeelslid van “De blauwe schuit” op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen.
5. “De blauwe schuit” is verzekerd voor brandschade. Indien een extra verzekering nodig is voor het materiaal van de organisator dient deze dit op voorhand te melden aan “De blauwe schuit” en deze verzekering op eigen verantwoordelijkheid aan te gaan.
6. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen in zake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.

Commerciële activiteiten

1. In regel mogen de organistoren geen commerciële activiteiten waarvoor inkom gevraagd wordt houden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden maar moeten zonder verwijl voorgelegd worden bij de reservatie en/of het nemen van een optie.
2. Activiteiten mogen geen belemmering vormen voor het cliënteel van “De blauwe schuit”.
3. Er mag geen vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van het toilet door de organisatoren.

Huurbedrag / waarborg
1. Bij het verhuren van de zaal wordt een hoofdverantwoordelijke aangesteld, dit dient een natuurlijk persoon te zijn.
2. De huurprijs is afhankelijk van de aard van de activiteit.
3. Er wordt contractueel een minimumomzet vastgesteld. Deze minimumomzet is gebaseerd op basis van de drankprijzen die gehanteerd worden binnen “De blauwe schuit”. De organisatoren kennen deze prijzen bij reservatie/nemen van een optie.
4. De vereiste minimum omzet bedraagt: € 400.00 (maandag, dinsdag en woensdag), € 500.00 (donderdag en zondag) en € 600.00 (vrijdag en zaterdag).
5. Indien deze minimumomzet niet wordt behaald zal de organisator het verschil gevraagd worden na afloop van de activiteit. Deze dient contant of via visa/mastercard/bankcontact voldaan te worden ter plaatse.
6. De huur van overig materiaal (buiten discobar) is niet inbegrepen in de huurprijs.
7. Het nemen van een optie wordt toegelaten ten laatste 1 maand voor de vastgestelde datum en mag maximum een beloop van 1 week hebben.
8. Bij reservatie wordt een voorschot/waarborg van € 250.00 gevraagd. Deze dient contant, via visa/mastercard of via bankoverschrijving te gebeuren.
9. De overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden mits dit gebeurd ten laatste 1 maand voor de vastgestelde datum. Een annuleringkost van € 50.00 wordt steeds in aanrekening gebracht.
10. Barpersoneel wordt voorzien door “De blauwe schuit” en is inbegrepen in het huurbedrag. De organisator(en) voorzien iemand of helpen mee met het opruimen van lege glazen indien dit gevraagd wordt. Dit om kosten voor extra barpersoneel te vermijden.

Discobar

1. De huurprijs van de discobar is inbegrepen in de huurprijs van de zaal.
2. De aanwezige discobar is voorzien van mengtafel, 2 Technics pick-ups (direct drive), 1 cassettespeler, 2 CD’s, minidisc, microfoon, aansluiting voor computer en meerdere apparaten, lichtorgel, spots etc. Alle uitgangen “cinch-type”.
3. Er is geen hoofdtelefoon voorzien, deze dient door de organisator / deejay voorzien te worden.
4. De discobar mag enkel gebruikt worden door een persoon die op de hoogte is van het gebruik hiervan. Er wordt gevraagd aan de organisator om geen andere personen toe te laten de discobar te gebruiken.
5. Een technische fiche van deze discobar is beschikbaar bij aanvraag.
6. De organisator dient zelf te voorzien in een deejay. De naam van deze deejay en zijn of haar contactgegevens dienen gemeld te worden voor de aanvang van de activiteit.

Muziek

1. Er mag geen live muziek gespeeld worden tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toelating is gevraagd voor de aanvang van de activiteit.
2. De huurder, die erop wordt gewezen dat het verboden is een fuif te organiseren zonder voorafgaande toestemming van de auteurs en componisten, hun rechthebbenden of de verenigingen die hen vertegenwoordigen, is volledig verantwoordelijk voor alle zaken in verband met deze toestemmingen. “De blauwe schuit” is volledig vrijgesteld van de verantwoordelijkheid hiervoor.
3. De huurder verzekert zich ervan dat hij toestemming van de bevoegde diensten heeft verkregen en engageert zich om de geldende rechten en taksen te betalen. De aanvraag moet minstens 15 dagen voor het gebruik van de zaal worden gedaan
4. Een document met de gegevens van “De blauwe schuit” dat bij SABAM ingediend moet worden is beschikbaar bij reservatie.
5. Gezien het Koninklijk Besluit van 24 februari 1997 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, met name artikel 2, mag het geluidsniveau van de muziek 90 dB (A) niet overschrijden op eender welke plaats in de inrichting waar normaal personen aanwezig kunnen zijn. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit Koninklijk Besluit.
6. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de organisator hiervan de verantwoordelijkheid dragen.

Overige

1. Affiches, aanwijzingen en/of informatieborden mogen enkel gehangen worden mits toelating van “De blauwe schuit”.
2. Alle dranken moeten afgenomen worden van “De blauwe schuit”. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door organisatie of bezoekers zal deze drank, geopend of ongeopend, in beslag genomen worden.
3. Volgende activiteiten mogen onder geen enkele voorwaarde gehouden worden: studentendopen, studentenacanthussen, activiteiten die vallen onder de wet van 15 juli 1960, gewijzigd door de wet van 9 juli 1973 betreffende de zedelijke bescherming van de jeugd, activiteiten en/of fuiven die racistisch, anarchistisch en/of discriminerend van aard zijn of die dergelijke denkpatronen stimuleren, activiteiten die aanzetten tot het gebruik van verboden middelen.
4. Indien een persoon of organisatie boekt onder een valse naam of voorwendsel heeft de verhuurder het recht de manifestatie niet te laten doorgaan zonder terugbetaling van de waarborg.
5. “De blauwe schuit” en alle officiële instanties hebben op elk ogenblik toegang tot de activiteit.
6. Wanneer de organisatie wordt gevraagd om de activiteit te stoppen omdat “De blauwe schuit” gaat sluiten dienen zij mee in te staan voor de ontruiming van de zaal. “De blauwe schuit” heeft het recht te sluiten vanaf 03.30, de beslissing hieromtrent van de eigenaars of personeel dient gerespecteerd te worden.
7. De zaal is een half uur voor de eigenlijke start van de activiteit beschikbaar. Indien hierop een uitzondering nodig is dient deze aangevraagd te worden bij de reservatie.
Deze overeenkomst valt volledig onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder “De blauwe schuit” valt, zijn bevoegd voor geschillen tussen de partijen.
De fysieke persoon die het contract tekent in naam van de huurder, als deze laatste een vereniging of maatschappij is, verklaart zich persoonlijk borg te stellen voor de gehele uitvoering van deze overeenkomst en geeft ook, in hoeverre dit nodig zou zijn, zijn solidaire borg voor de perfecte uitvoering van de verplichtingen van de huurder.
Dit document maakt vast deel uit van het contract verbonden aan eender welke verhuring van de ruimtes van “De blauwe schuit”. De huurder verbindt zich ertoe de voorwaarden hierboven aangehaald te lezen en te respecteren, en bevestigt dat hij deze ontvangen heeft.
Alle tarieven zijn vermeld inclusief BTW.

Onze nieuwsbrief:

De Blauwe schuit
Vismarkt 16, 3000 Leuven
Tel: 016 22 05 70
Mail: info@deblauweschuit.be

Home
Over ons
Accommodatie
Vaste kaart
De locatie
Reservaties

Volg ons op: Facebook

Smaakvol gemaakt door Digital Ink